Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 607 phiếu ( 72 % )
Giao diện đẹp 93 phiếu ( 11 % )
Tôi có một số góp ý 40 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 104 phiếu ( 12 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 844 phiếu