Mật tông

Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni

 


...... ... .

 

 

 

Đại Tạng kinh Mật chú LT.S41/89.

HT.Thích Huyền Tôn,

Chính Lục.

 

Kính vì vâng lời Phật dạy vì muốn nhiêu ích hữu tình, nên xin dịch và cung hiến, nguyện cầu ai có phước duyên lớn chí tâm trì niệm thì tiêu diệt được vô thỉ tội báo.

 

Quan Âm Bồ Tát Sám Hối Chú :

 

Phải đứng trước Tượng Quán Thế Âm, Trang nghiêm tề chỉnh, thành tâm sám hối các tội do : Ba nghiệp, Sáu căn đã tạo ra từ vô lượng kiếp về trước, hiện tại…Rồi niệm :

 

Na Mồ Hát Ra, Đa Na Đa Ra, Da Dạ Na, Ma A Rị Da, Bá Lô Chỉ Đê, Thước Bá Ra Dạ Bồ Đề, Ta Đa Bà Dạ, Ma Ha Ta Đa Bà Dạ, Ma Ha Ca Rô Nễ Ca Dạ, Đa Điệt Tha, Đổ Rô Đổ Rô A, Tây Ma Tây Ma Tây Ma Ha, Ma Lỵ Ni Đổ Ba, Ma Lỵ Ni Đổ Tỳ Đổ Tỳ, Na Mồ Na Ma, Ta Bà Ha (niệm 3 biến).

 

 

 

---o0o---

Trình bày: Phổ Trí

quangduc.com

Từ khóa
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan