;

cháu thích bùn


Cháu thích bùn

Đời sống

Tôi dẫn cháu tôi đi chơi. Cháu rất thích bông sen đẹp. Cháu rất muốn có bông sen này. Tôi bảo cháu lội xuống hái. Cháu nói bùn bẩn lắm. Xuống hái sẽ bẩn chân.