;

đại hội phật giáo toàn quốc


Một số kiến nghị góp phần phát triển niềm tin đúng đắn, tích cực cho tín đồ Phật giáo Việt Nam

Phật giáo Việt Nam

Bài viết này dựa trên thực trạng về niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo (nghiên cứu trên thành phố Hồ Chí Minh) đề xuất một số kiến nghị góp phần vào việc củng cố và phát triển niềm tin tôn giáo đúng đắn, tích cực cho tín đồ Phật giáo Việt Nam tro