;

đốt thân thể cúng phật


Lòng sùng tín cúng dường

Luận đàm - Giảng kinh

Ở đây chúng ta có thể học theo hạnh của Bồ-tát Dược Vương. Đó là sự sùng tín vào Phật và kinh Pháp Hoa, sự sùng tín ấy được thắp lên ngọn lửa nhờ thiền định, thiền quán và các hạnh.