giáo pháp


Đêm đầu đà

Đa số Phật tử đi chùa suốt đời vẫn chưa biết chút gì về Giáo Pháp của Đức Phật để áp dụng vào đời sống. Một giáo lý có thể giúp cho họ và xã hội có thêm Đạo Đức, Trí Tuệ, và Hạnh Phúc. Điều mà xã hội VN đang rất cần bây giờ.