;

hòa thượng thích nhất hạnh


Thư gửi Hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhân ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo

Tuổi trẻ - Nhật ký

Từ ngày được gặp Thầy lần đầu tiên đến nay, con luôn thấy Thầy là một vị Bồ Tát lớn. Mỗi lần được bên Thầy con luôn cảm nhận rất rõ mình nhận được tình thương và năng lượng rất nhiều. Có những lần Thầy chỉ ngồi yên, không nói gì cả nhưng con cảm nhận

Làng Mai: Đến để thấy

Tuổi trẻ - Nhật ký

Thầy cũng dạy rằng một người tu phải làm sao để có sự quân bình trong bốn lĩnh vực: tu, học, làm việc và chơi. Sự thực tập chánh niệm có thể được áp dụng vào cả bốn lĩnh vực. Thành ra đây là một phương tiện quyền xảo để giúp cho người trẻ. Các em thi