;

kiết ấn chú chuẩn đề


Thiền quán mật chú Chuẩn Đề qua kinh Kim Cang (P1- 2)

Mật tông

Cái hằng giác biết đó trong cái lăng xăng hỗn tạp đó, cái hằng biết đó trong vô thủy, vô chung ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai không sai khác, không thêm, không bớt, không sáng tối. Ngài đã được Đức Đạt Ma chỉ cho “cái biết” để hàng phục tâm mình.