;

mắc hơi lạnh phải làm gì


Cách đơn giản để loại bỏ hơi lạnh đám ma

Sức khỏe

Các hiện tượng thường xuất hiện khi dự đám ma về: nếu một người khỏe mạnh bình thường, khi tới dự một đám ma xong, ra về chúng ta chẳng thấy có một biểu hiện gì cả. Đôi khi về cũng thấy người dã dượi và có thể cho rằng chắc cơ thể mình mệt.