;

tăng thượng duyên


Sơn tăng và sơn tự

Văn học - Tùy bút

Tôi kể lại một phần hồi ức của tôi về một nhân cách đặc biệt, một gương sống, một hạnh tu đáng lưu tâm, và về một cảnh chùa nên ghé. Mọi chi tiết đều là chuyện thật.