;

thân ngũ uẩn


Phòng hộ thân tâm

Thơ -Truyện- Sách

Muốn đại dịch sớm có ngày chấm dứt/Muốn người dân sinh hoạt lại bình thường/Vậy mọi người phải chung tay góp sức/Trong thương đau, hãy san sẻ yêu thương.