;

Thế tôn


Ý nghĩa thập hiệu Như Lai

Tìm hiểu - Vấn đáp

Là người con Phật, chúng ta cần phải biết về danh xưng của Đức Phật để phát khởi tâm cung kính chí thành khi nghe danh hiệu Ngài và trưởng dưỡng niềm tin sâu sắc vào bậc Thầy giác ngộ hoàn toàn của chúng sinh ở cõi Ta-bà này.

Thành đạo, Thế tôn xuất hiện ở đời

Ngày truyền thống PG

Phật tử chúng ta đang vui mừng kỷ niệm ngày Thế Tôn thành đạo trong bối cảnh nhân loại càng thấm thía lời dạy của Đức Phật về bệnh khổ và sự xung đột, chỉ có lòng từ bi và hướng thiện mới có thể hóa giải được hận thù và tăng phước thêm cho con người.