;

thích tâm hòa


Đại đức Thích Tâm Quán thuyết giảng tại chùa Hòa Phúc

Miền Bắc

Chúng ta học Phật phải hiểu lời Phật dạy, trong kinh Di Đà, Đức Phật nói mình niệm Phật để cho tâm mình thanh tịnh để không còn hỉ nộ, ái ổ nữa thì đó mới là công đức là phúc lành chúng ta tạo được. Từ những công đức đó mà chúng ta chuyển hóa được ng