;

thiền vipassana


Quan điểm về thiền

Thiền tông

Tham thiền là tự “làm trống rỗng” tâm thức mình, chứ ta không thể tự cưỡng bách làm trống rỗng tâm thức mình bằng cách thực hành một phương pháp, theo một trường phái hay hệ thống.

Phép thiền định cô đọng dựa vào hơi thở

Thiền tông

Thật ra không riêng gì Phật giáo Theravada mà hầu hết tất cả các học phái và tông phái Phật giáo khác đều thực thi phép thiền định Vipassana, bởi vì đây là phương tiện căn bản và chủ yếu nhất trong việc tu tập của toàn bộ Phật giáo nói chung, tuy rằn

Thiền Vipassana tuyên chiến với ma túy

Thiền tông

Thiền Vipassana đã truyền dạy chúng ta một phương châm sống,hãy tự chiến thắng chính mình.Phương tiện hành trì duy nhất và thực hành điều gì là hai vũ khí thiền (Anapana) Tỉnh giác hơi thở và thiền (Vipassana) tỉnh giác thân cảm thọ.