Tác giả: "HT.Thích Thiện Châu"

Thiền Ðịnh với cuộc sống hôm nay

Phật không phải là một lý thuyết gia mà là thầy thuốc giỏi. Do đó, lời dạy của Phật không phải là triết lý mà là đạo lý về sự thật nơi con người và cuộc đời nhằm giúp con người giác ngộ.