Tác giả: "Thiện Thông"

Khuyên ăn chay, đừng ăn mặn

Thầy dạy “ăn mặn” xuất xứ từ chữ “ăn mạng” mà ra. Sau này “ăn mạng” người ta nói quen riết thành ra ăn mặn cho dễ nghe.