Tác giả: "Võ Tùng Am - Xuân Thọ"

Đồng Nai: Lễ Hội Hoa Đăng Chùa Tịnh Nghiêm

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh A Di Đà cách thế giới ta bà của chúng ta, mười muôn ức cõi Phật về hướng tây rất xa có một thế giới tên là Cực Lạc.