Tác giả: "TS.Huệ Dân"

Phần ngữ vựng tiếng Anh của bài 1: Chữ Phật - Buddha

Đại Từ là gì ? Đại Từ là những danh từ được dùng để thay thế cho người, sự việc hay cụm từ ở trong câu. Nó thường được đặt ở đầu câu để làm chủ từ của câu hay mệnh đề. Đại từ có thể dùng một trong ba trường hợp như sau: Chủ ngữ, Đối tượng khách quan, Sở hữu.

Vài dòng giới thiệu về kinh Pháp Cú

Một trong những kinh điển nghiên cứu về Phật học của người học Phật, Kinh Pháp Cú được xem như là một bản tóm tắt truy cập những lời dạy của Đức Phật để đưa con người tự đến khám phá sự thật cho chính mình.