Tác giả: "Thích Hải Đức"

Bát Chánh Đạo, con đường giáo dục Phật giáo

Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, Ngài bắt đầu chuyển vận bánh xe chánh pháp đến vườn Nai hóa độ năm anh em Kiều Trần Như. Bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên dùng để khai mạc cho nền giáo lý đạo đức, Phật giảng tại đây là “Tứ Diệu đế” cốt lõi của bài pháp này chính là “Bát Chánh đạo”