Tác giả: "Thích Liễu Nguyên"

Kính đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Kính đảnh lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng, nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc và sớm hội nhập Tà Bà để hoàng hóa cứu độ chúng sanh. Con nhờ vào những bộ Kinh Đại Thừa của Ngài dịch: Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Hoa Nghiêm… mà ngộ được chánh pháp của Phật Thích Ca. Công đức của Ngài không sao tả nên lời được!