Tác giả: "HT.Thích Trí Thủ"

Pháp môn niệm Phật thâu nhiếp các tông Thiền, Luật, Giáo, Mật

Với phép tu thiền định tâm phải xa lìa pháp chấp; với phép tu niệm Phật, hành giả cần phải lợi dụng pháp chấp. Với phép tu thiền định, hành giả phải thể nhận được tánh pháp thân ngay trong thế gian này; với phép tu niệm Phật, hành giả khởi tưởng sẽ chết ở thế gian này này và sẽ sanh về thế giới bên kia. Vì các lý do trên, thiền Tông và niệm Phật có chỗ bất đồng

Nghi thức lạy Phật buổi sáng

Nghi thức này được trích từ nghi lạy 108 lạy của Hòa thượng Trí Thủ. Hòa thượng Quang Nhuận chùa Hiếu Quang đã chia phần lạy 48 lời nguyện của đức Phật A-di-đà vào nghi lễ Tịnh độ buổi tối. Phần còn lại chúng tăng lạy vào buổi sáng trong nghi lễ Công phu khuya.