Tác giả: "Hai Vàm Tắc"

Tản văn: Tâm tình của Hai Vàm Tắc ngày cuối năm

Hai tui nghĩ tinh thần và truyền thống Phật giáo Phú Yên xưa nay luôn thực thi đúng với lời chư Phật dạy, nhứt là mấy cái câu khẩu hiệu đi đâu cũng thấy, cũng nghe rôm rả như “Tiếp tăng độ chúng, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”…thì nơi này quý Ngài cũng luôn cố gắng mầng gương cho hậu thế, luôn được tôn trọng triệt để, chưa bao giờ sai trái.