Tác giả: " Diệu Tuyết - Chúc Nghiêm"

Lễ hội Bồ tát Quán Thế Âm tại Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ

Thông lệ hằng năm vào ngày 18 và 19 tháng 02 Âm lịch (Năm nay là 06 và 07 tháng 04/2015) nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Lễ hội hoa đăng và khoá tu “Một ngày thiền tập” tiếp tục được tổ chức trong bầu không khí trang nghiêm tại Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ, Phan Rang - Ninh Thuận.