Tác giả: "Thích Thông Phương"

Thông điệp Đức Phật ra đời

Phải mở trí vô sư, tức trí tuệ nơi mình không do thầy dạy. Đây là cái quý nhất trên đời, giải quyết được tân gốc nỗi khổ của kiếp người.