Tác giả: "Ngộ Khai"

Những câu hỏi đáp về pháp môn niệm Phật (1)

Sách này soạn riêng cho người tại gia tu pháp môn niệm Phật, giúp họ đạt thẳng đến nguồn tâm, quét sạch hư vọng tà kiến. Những ai có tâm ưa thích học đạo thì xin xem đọc mà thể hội, còn người bình thường thì cũng theo đó để răn mình.