Tác giả: "Thích Hạnh Bích"

Thái Nguyên: Mùa An cư Kiết hạ lại về

Trong đạo mỗi năm đều có ba tháng An cư dành cho chư Tăng Ni, tính theo âm lịch kể từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy (tiền An cư) từ rằm tháng năm đến rằm tháng tám (hậu An cư) .