Từ khóa: "Tiểu sử Thượng Tọa Thích Thanh Chương"

Tiểu sử Thượng tọa Thích Thanh Chương

Công đức và sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, giáo dục tha nhân thật cao cả, sâu dày, làm sao nói hết những điều đáng nói, khi mà Đức Phật bổ xứ Ta bà chỉ thời gian ngắn ngủi