Từ khóa: "cửu huyền thất tổ"

Vu lan nghĩ về 'biểu tượng cao siêu' của cha mẹ trong đời

Trong mùa Vu Lan mưa giăng sầu nhớ thương, chúng ta hãy tìm lại chính mình xem mình đã làm được điều gì đó cho cha mẹ vui chưa?

Nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng là gì ?

Câu nói trên, theo chỗ hiểu của chúng tôi, thì ngầm ý nói rằng: Nếu trong dòng họ mà có một người xuất gia tu hành chơn chánh, thì có thể cảm hóa được những người thân thuộc khác

Ý nghĩa bài vị Cửu huyền Thất tổ

Cửu huyền thất tổ có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng chung qui lại là thờ ông bà tổ tiên Nội ngoại nhiều đời nhiều kiếp trong gia tộc. Ngoài gia tộc gọi là Cửu huyền bách tính. m rạng rỡ Tổ tiên, là thờ cúng cái nguồn gốc phàm trần của xác thân.