Từ khóa: "lễ hội hoa dã quỳ"

Lễ hội hoa Dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya

Dã quỳ vàng rực núi đồng/Tâm này cảnh ấy ước mong hòa hài...