Từ khóa: "sa di ni bồ tát giới"

30 năm xanh mướt nguyện Bồ đề

Bài viết tưởng nhớ 30 năm Sa di ni Bồ tát Giới Thích Nữ Huệ Thuần viên tịch( 25/04/1988 – 25/04/2018 )