Từ khóa: "mẹ là tất cả"

Mẹ là tất cả (Cảm niệm Vu lan)

Một đời lăn lóc phong ba/Chăm con như thể ngọc ngà hứng nâng...