Từ khóa: "kinh đô đại việt"

Hành trình truyền bá tông Lâm Tế của Chuyết Chuyết ra Đàng Ngoài

Công cuộc truyền bá tông Lâm Tế do Chuyết Chuyết ở Đàng Ngoài Đại Việt sẽ thất bại nếu ông không gặp được hai người là Chính vương phủ lão cung tần Trần Thị Ngọc Am và Dũng Lễ công Trịnh Khải...