Từ khóa: "ngày đêm sáu thời đều an lành"

An lành

Muôn sự hết thảy nương nhau thành/Để tâm tịch lặng an lành nhất....