Từ khóa: "kẻ dại cầu tri thức"

Vì sao cổ nhân nói: ‘kẻ dại cầu tri thức, cao nhân ngộ học vấn’?

Thực tế đã cho thấy, một số người hiểu rõ rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, đọc rất nhiều sách, nhưng hễ làm việc thì lại chẳng theo đạo lý. Vì những đạo lý này trong tâm của họ chỉ là tri thức.