Từ khóa: "tịnh xá ngọc bửu"

Lễ sớt bát gieo duyên tại tịnh xá Ngọc Bửu

Người Phật tử phải phước huệ song tu, phước là cúng dường bố thí; huệ phải tu tập giữ cho tâm mình được thanh tịnh, nhờ đó trí tuệ sẽ phát sinh.