Từ khóa: "giới đàn thượng tâm hạ nguyện"

Nam Định: Đại giới đàn Thượng Tâm Hạ Nguyện năm 2020

Giới đàn đã được hai hội đồng giới sư lần lượt truyền trao cho 16 vị thụ giới Tỳ kheo, 17 vị thụ giới Tỳ kheo ni, 3 Sa di và 4 Sa di ni.