Từ khóa: "phạm lang"

Tết ông Công ông Táo - truyền thuyết và bài cúng

Phong tục của người Việt, ngày 23 tháng Chạp, nhà nào cũng tiễn ông Táo lên chầu trời.