Từ khóa: "chung thất trai tuần"

Bài tác bạch cúng dường trai tăng chung thất trai tuần

Theo Phật giáo Việt nam, người từ trần bất cứ giờ nào trong ngày,đều tính ngày ấy là ngày thứ nhất và tiếp tục đếm cho đến ngày thứ 49 là ngày chung thất, mỗi tuần là 7 ngày.