Từ khóa: "tâm bồ tát"

Bố thí, cúng dường với tâm kiêu mạn, hoặc cưỡng tâm bố thí là 'thuốc độc', là tà hạnh, tâm từ bi lụi tàn

Sự bố thí, cúng dường nhất là cho những hữu tình trong lúc khó khăn phải thật hoan hỷ, phải thật khéo léo để tâm đầy hỷ lạc, là duyên lành để hoa từ bi được tưới tẩm, thấm nhuầm, làm xuất sinh vô lượng phước báu, là duyên thật tốt để trang nghiêm tâm.

Tấm lòng vì thế hệ trẻ của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp

Tôi thật sự xúc động với những việc làm giản đơn và cụ thể của cô Nhiếp và nhà trường đối với khẩu hiệu “dạy chữ- dạy người” ở trường THPT Phan Huy Chú. Điểm khác biệt ở đây là những hành động thật tâm, từ tâm chứ không phải là khẩu hiệu suông, hô hào và để đấy “tiên học lễ, hậu học văn” như ở rất nhiều ngôi trường khác.