Từ khóa: "hiền giả"

Mười một cửa giải thoát

Đức Phật ra đời vì hạnh phúc chư thiên và loài người. Sau 49 năm thuyết pháp độ sinh, Ngài để lại cho thế gian một kho tàng giáo pháp đồ sộ quý báu, mang lại hạnh phúc, an lạc, giải thoát, niết bàn cho nhân loại. Đức Phật chỉ ra nhiều con đường đi đến giải thoát, niết bàn ví như muôn sông cùng đổ về đại dương.

Suy luận về bài kinh Phật bàn về "Cân bằng quyền lực"

Bài kinh cũng mang đến cho chúng ta một cái nhìn đa chiều về đạo Phật. Đạo Phật không chỉ có cái nhìn lên án sát sinh một chiều, xa lánh hậu quả của sát sinh. Trong một số bối cảnh nhất định, sát sinh lại có tác động tích cực, có thể chấp nhận, như trường hợp gián tiếp bảo vệ rừng của hổ và sư tử trong bài kinh.

Bài kinh Phật nói về quả báo cản trở việc cúng dường

Bài kinh thông tin cho chúng ta về một trường hợp đi tìm nguyên nhân của rủi ro, xui xẻo, cũng như lý giải nó. Khi gặp phải việc xui xẻo, rủi ro, chúng ta không nên cúng tế quỷ thần, mà nên làm các việc lành và phát nguyện được may mắn, an lạc, vận đỏ.