Từ khóa: "pháp hội lương hoàng sám"

Ghi nhận từ Pháp hội Lương Hoàng Sám ở chùa Phú Đức Nha Trang

Thành công lớn nhất của Pháp hội Lương Hoàng Sám tại chùa Phú Đức là mọi người đều hoan hỷ khi hiểu rõ dù tu theo pháp môn gì cũng cần phải quy y Tam bảo, đoạn nghi sinh tín, sám hối và và phát tâm bồ đề làm nhiều điều thiện và hồi hướng cho hết thảy chúng sanh.

Pháp hội Lương Hoàng Sám tại chùa Phú Đức

Lương Hoàng Sám là linh đơn diệu dược, là Pháp bảo vô giá để cứu chúng sinh thoát khổ vĩnh viễn, ra khỏi luân hồi, sanh về Tịnh độ.