Từ khóa: "nhất tâm thì về"

Nhất tâm thì về

Tâm ý thanh tịnh là Tịnh độ của chư Phật. Ai có tâm ý thanh tịnh là người ấy có Tịnh độ chư Phật hiện tiền.