Từ khóa: "Phật pháp"

Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã: Quy luật tâm linh và sự siêu thoát

Những người dù đã hoặc chưa gặp Nguyễn Văn Nhã đều tin rằng ông có khả năng “siêu phàm”. Bởi vì phương pháp của ông và một số người nữa là duy nhất.

Tinh thần Vô Ngã trong Đạo Phật

Bài viết Phật Pháp căn bản về: Giáo Lý Vô Ngã. Các vị nào học Phật nhưng chưa hiểu Vô ngã là gì xin hãy đọc qua nhé. Rất quan trọng để biết về Vô ngã nhé các quý vị...

Pháp Phật là thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh

Trong kinh Phật dạy pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Chúng sanh có tám muôn bốn ngàn phiền não, thì Phật có tám muôn bốn ngàn pháp môn.