Từ khóa: "tô đông pha"

Tám gió thổi chẳng động

“Bát phong trong nhà Phật” nghĩa là Tám ngọn gió đời, là Tám pháp thế gian, là thước đo người tu hành chân chính. Tám gió này hay làm con người vọng động, điên đảo mà sinh ra vui vẻ, hạnh phúc hoặc phiền muộn, khổ đau.

Lão hòa thượng và tâm Phật

Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên thấy huynh cũng giống như Phật.