Từ khóa: "phật giáo nhật bản"

Chùa Hòa Lạc vùng Kansai Nhật Bản an vị tôn tượng Phật

Ngôi chùa là gạch nối giữa Phật và chúng sanh, giữa đạo và đời, là nơi quy hướng hàng vạn sinh linh nương về nẻo giác, là biểu tín của Tam Bảo.