Từ khóa: "chư phật"

Ý nghĩa một số câu trong kệ Quán Tưởng

Người đảnh lễ và đối tượng được lễ bản tánh đều vắng lặng, không vướng mắc. Sự cảm ứng của đạo không thể nghĩ bàn...

Con đường đi đến Phật đạo

Người biết tu sẽ được kết quả rất cụ thể, còn người không biết tu, hết nghĩ chuyện này đến chuyện nọ liên miên, nên không có kết quả. Trong khi cái biết thầm lặng luôn ở bên mình lại không hay, không nhớ tới. Do không nhận được cái hằng tri hằng giác thầm lặng ấy, nên chỉ nghĩ hơn nghĩ thua, nghĩ phải nghĩ quấy, cho đó là tâm.

Sự mô tả Tịnh Độ của chư Phật trong kinh tạng Pãli

Chúng ta nhận thấy rằng, việc xác định có sự tồn tại vô số các Thế Giới của Chư Phật không phải chỉ xuất hiện riêng ở hệ thống kinh điển Sanskrit mà ngay cả hệ thống kinh điển Pāli cũng ghi nhận rất rõ ràng về vấn đề này.

Không có phước đức nào lớn bằng sự thông thái của trí tuệ

Thế nhưng cũng xin bạn nhớ cho, Trí Tuệ phải đi đôi với Từ Bi. Trí tuệ mà không được đạo đức soi đường cũng là thảm họa, trước hết cho chính tâm hồn mình, sau đó là cho nhân loại.

Giới thiệu về chữ Phật trong Phạn ngữ

Vài dòng giới thiệu về chữ Phật trong Phạn ngữ đang viết bằng, Anh, Pháp, Việt trong chương trình học Phật của TS Huệ Dân.