Từ khóa: "lừa đảo đúc chuông"

Từ vụ đúc chuông Tịnh xá Ngọc Tuyền đến chuyện lừa đảo đức tin

Lừa đảo kinh tế, lừa đảo thương mại, lừa đảo đức tin... từ xã hội đến tôn giáo xảy ra như cơm bữa. Người làm Văn hóa là người thể hiện nhân cách văn hóa, thế mà vẫn có kẻ nhân danh làm văn hóa để lừa đảo.