Từ khóa: "bộ tạng luật"

Dâng Kinh cúng dường Đức Pháp Chủ, được nghe bài pháp về giữ giới

Ngày cuối tuần, chúng tôi đã được may mắn đến đảnh lễ và dâng Kinh tới Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ. Một duyên lành lớn và một may mắn hiếm có cho hàng cận sự chúng tôi.