Từ khóa: "làm nghề ruộng"

Tu trong lúc làm ruộng rẫy

Người nông dân trong lúc cuốc đất, nhổ cỏ, gieo mạ, bón phân khởi lên ý nghĩ lành, tập trung làm việc nào biết việc đó, như vậy là đang tu.