Từ khóa: "tạc tượng thích nhất hạnh"

Thiền sư Thích Nhất Hạnh được tạc tượng tại Oakland

Thành phố Oakland vừa khánh thành Tượng Ðài Nhân Ðạo với những bức tượng đồng của 25 nhân vật nổi tiếng thế giới, trong đó có Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.